Система психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу

04.03.2020   Administrator   Категорія: Сторінка психолога

Школа працює над методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в процесі особистісно-орієнтованого навчання і виховання молодших школярів з метою формування навчальних та життєвих компетентностей» та над реалізацією програми «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року, виконанням програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», регіональних програм на розвиток освітньої галузі, продовжує працювати за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», впровадженням реформи Нової української школи.

Проблемна тема, над якою працює психолог: «Формування системи психологічного супроводу молодшого школяра».

Психолог у своій роботі використовує матеріали посібника «Медико- психологічний супровід учнів початкової школи в межах науково- педагогічного проекту «Інтелект Украіни».

Виклики часу зумовили розроблення концепції «Нова українська школа»-документа , який проголошує збереження цінності дитинства,необхідність гуманізаціі навчання ,особистісного підходу ,розвитку здібностей учнів ,створення навчально-предметного середовища ,що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей. З кожним роком збільшуються ризики погіршення фізичного та психологічного здоров’я дітей, що вимагає перегляду режиму їхньої навчальної праці, розвантаження і переструктурування змісту навчальних предметів, уникнення дублювання матеріалу. Значно збільшилась кількість дітей, які потребують особливого і тривалого психолого-педагогічного супроводу, логопедичної, соціальної і медичної допомоги.

Головним завданням психологічної служби школи  є психологічний супровід навчально-виховного процесу та реалізація низки заходів профілактичного, корекційного, розвивального та навчально-просвітницького характеру, які сприяють  соціалізації особистості, позитивній мотивації; створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учня; активізація мотивації до саморозвитку, самоорганізації та самореалізації.

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, розвитком освіти та загальносвітовими тенденціями. Важливими завданнями діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу педагогічних інновацій (Інтелект України, Розвивальне навчання), захист психічного здоров’я, профілактика протиправної поведінки, підвищення психологічної культури, формування готовності учнів до навчання у середній школі, сприяння розвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Супровід розглядається як процес, як цілісна діяльність практичного психолога у межах якої можна виділити три тісно пов’язаних між собою компоненти:

 1. Систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу дитини і динаміки її розвитку в процесі навчання. (Первинна діагностика в адаптаційний період, діагностика протягом 4 років, вихідна індивідуальна діагностика за шкалою Векслера на визначення інтелекту дитини).
 2. Систематичні корекційно-розвивальні заняття для забезпечення сприятливих умов розвитку особистості учнів, їх успішного навчання і для запобігання ускладнень у психічному і особистісному розвитку.
 3. Систематична співпраця з батьками, вчителями, вихователями і адміністрацією школи в процесі психолого-педагогічного супроводу ( психологічна просвіта, консультування, організаційно-методична робота).
 • Психологічна діагностика

Психолого-педагогічне вивчення особистісного становлення молодшого школяра проводжу на протязі всього періоду навчання в початковій школі. На кожного учня заводжу індивідуальну папку з матеріалами діагностичної і корекційно-розвивальної роботи (за 4 роки навчання). Це дає можливість відслідковувати особливості розвитку дитини, підтримувати і зміцнювати її психічне здоров’я , сприяє оптимальному психічному розвитку в школі.

Посилене психодіагностичне обстеження проводжу за методиками, які адаптовані до умов початкової школи: діагностика рівня психологічної готовності до школи за методикою Керна-Єрасика, графічний диктант, рівень розвитку мотиваційної сфери (анкета для оцінки рівня шкільної мотиваціі Н. Лускановоі), методика «Моя сім’я», дослідження рівня самооцінки (всі учні 1-4 класів, протягом року),тест РРР Замбацявічене (3 класи ), соціометричні дослідження класного колективу (тест «Два будиночки», «Обстеження якісного рівня інтелекту дітей за методикою Векслера ( всі учні 4-их класів, квітень-травень). Регістраційну карточку до інтелектуальної шкали Векслера психолог передає разом з особовою справою при переході до іншої школи. Індивідуальна папка з матеріалами  роботи з дитиною протягом 4 років також  видається батькам в кінці 4-го класу.

Також проводяться оперативні психодіагностичні обстеження , якщо потрібна термінова інформація (анкети, експрес-методики) за запитом вчителів ,батьків, адміністрації.

З результатами діагностик ознайомлюються батьки і вчителі з метою визначення шляхів і форм допомоги дітям , вибором методів і форм психологічного супроводу .

·Корекційно-розвивальна

-  створення психологічних умов для формування інтелектуальної компетентності учнів початкових класів в контексті розвитку особистості в цілому.

Основні завдання:

 1. сприяння успішній адаптації до умов навчання;
 2. розвиток когнітивної сфери учнів;
 3. формування позитивних особистісних рис молодших школярів;
 4. створення позитивного емоційного фону процесу навчання;
 5. зростання  рівня пізнавальної активності й мотивації навчання;
 6. формування стійких форм поведінки та діяльності.

Особливістю діяльності психокорекційної роботи є активний вплив на процес формування особистості учня, збереження індивідуальності при співпраці дітей, батьків, вчителів, психолога, логопеда, медичної сестри.

Системність і цілісність навчальних розвивальних, виховних та корекційних впливів на особистість дитини сприяє:

- розумінню дитиною цінності і унікальності себе;

- розвитку адекватної самооцінки;

- удосконаленню навичок саморегуляції поведінки і діяльності;

- усвідомлення дитиною свого місця у стосунках з іншими;

- формує потребу у саморозвитку і самопізнанні.

Розвивальна робота орієнтована на створення соціально-психологічних умов для цілісного психологічного розвитку дітей, психокорекційна - на розв’язання в процесі цього розвитку конкретних проблем навчання і поведінки.

 • Психологічна просвіта

– формування в учнів та їхніх батьків, в педагогічних працівників потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту. Методами психологічної просвіти є виступи психолога на батьківських зборах, педрадах, семінарах.

Психолог бере участь у виховній роботі навчального закладу. У кожному класі проводяться заняття по створенню «Правил мирного проживання в школі».Допомагає у налагодженні шкільної дисципліни – консультує педагогів щодо використання ефективних методів стимулювання відповідної поведінки учня. Запобігає виникненню конфліктів в учнівському колективі( соціометричні дослідження в класах), проводить заняття по запобіганню булінгу. Консультує вчителів за результатими психологічних досліджень. Проводить заняття з учнями для розвитку навичок співпраці. Допомагає вчителям у проведені навчально-виховних заходів, бере участь і підтримує дітей у різноманітних масових виступах і змаганнях. Відвідує уроки, здійснює психологічний аналіз уроків , що сприяє пошуку шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. Допомагає вчителям у створенні психолого-педагогічної характеристики учнів.

Батьківські збори організовуються і проводяться з метою формування потреби в батьків у психологічних знаннях і бажанні їх використовувати. Тематика : «Формування на засадах мирної педагогіки ефективної взаємодії психолога, вчителя, батьків і учня.»(1-ші класи , вересень ), «Психологічні особливості дітей 7-8 років» (2 і класи,вересень), «Особливості навчання і виховання дітей 8-9року життя.» (3 класи, вересень),  «Психологія дитини 10 років», «Шкільним труднощам можна запобігти», «Інтелект вашої дитини»(4 клас,травень, методика Векслера), «Шляхи подолання конфліктів», а також за запитом вчителів і батьків.

Розроблено методичні рекомендації для батьків: «Батьківське Вірую», «10 золотих правил виховання щасливих дітей», «Заклик твоєї дитини», «Пам’ятка батькам першокласника», «Формування самооцінки», «Психотерапія неуспішності».

Щорічно в січні і травні проводяться  батьківські збори для батьків майбутніх першокласників з метою формування у дітей 6-тирічного віку шкільної мотивації, запобіганню дезадаптаціі. Матеріали розміщуються на сайті школи .

 • Консультаційна

– надання допомоги учням, їх батькам, педагогічним працівникам, адміністрації та іншим учасникам освітнього процесу з питань розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування.

 • Організаційно - методична

– розробка та адаптація корекційних і розвивальних програм для роботи із дітьми, розробка рекомендацій для батьків та вчителів, підбір психологічної літератури.